Ευρωπαϊκό σύστημα διαμεσολάβησης συμφερόντων

Λόμπινγκ και δημοκρατία στην ΕΕ

Έρευνα στο πεδίο

Δράσεις

To ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jean Monnet Module 2023-2025 «Λόμπινγκ Πολιτών και Αλλαγή Πολιτικής στην Ευρώπη» είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας και ανταλλαγής γνώσεων που περιλαμβάνει ένα μεταπτυχιακό μάθημα και εξειδικευμένα εργαστήρια και σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με το πεδίο επιρροής των ομάδων συμφερόντων και του λόμπινγκ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.

 

Στοχεύει να θέσει στη δημόσια συζήτηση κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στον ανταγωνισμό και τις στρατηγικές επιρροής των ομάδων συμφερόντων στον ευρωπαϊκό χώρο δημόσιας πολιτικής, το λόμπινγκ πολιτών στη χάραξη της δημόσιας ατζέντας και τις συμμαχίες υπεράσπισης, αλλά και ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος

1) η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τον τομέα της «πολιτικής συμφερόντων» και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία πολιτικής στην Ευρώπη

2) η κατάρτιση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις αιχμής για τη μελέτη του πεδίου

3) η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών (υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εμπειρογνώμονες, ακτιβιστές κοινωνικών οργανώσεων, δημοσιογράφοι-ερευνητές, συνδικάτα κτλ.) με στόχο να συζητηθούν νέες πρακτικές λόμπινγκ και εργαλεία υπεράσπισης με διαδραστικό τρόπο συμβάλλοντας έτσι στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία αυτών των θεμάτων για τη δημοκρατία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ολόκληρη δέσμη δράσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός εξειδικευμένου σχεδίου διδασκαλίας που έχει σχεδιαστεί για μεταπτυχιακούς φοιτητές, μια σειρά εργαστηρίων επικεντρωμένων σε γνωσιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα και μια σειρά διαλέξεων όπου Ευρωπαίοι επιστήμονες στον τομέα παρουσιάζουν βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις.  Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα προωθεί το δημόσιο διάλογο.

Το έργο αναμένεται να:

1) παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία γνώσης και βασικά αναλυτικά εργαλεία στη μελέτη των ισχυρών συμφερόντων και του ρόλου του λόμπινγκ πολιτών στην ΕΕ

2) συμβάλλει στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με μεθοδολογικά εργαλεία και ερευνητικές μεθόδους που απαιτούνται για τη χαρτογράφηση και την ανάλυση των δράσεων επιλεγμένων ομάδων συμφερόντων σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ

3) να αναπτύξει την παρούσα ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα φιλοξενεί χρήσιμα ευρήματα, συμπεριλαμβανομένης και μιας βάσης δεδομένων για τη στρατηγική δράση των ομάδων συμφερόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.