Εισαγωγή

Οδηγός συλλογής πληροφοριών για τη νομοθετική
διαδικασία στην ΕΕ και το ρόλο του λόμπινγκ

Για την κατανόηση του ρόλου των ομάδων συμφερόντων και των υπολοίπων
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον ευρωπαϊκό χώρο δημόσιας πολιτικής είναι απαραίτητη η εποπτεία του τρόπου με τον οποίο αυτές συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία.

Στους επίσημους ιστότοπους των οργανισμών της ΕΕ και των κυβερνήσεων των
κρατών-μελών της, αλλά και σε ιστότοπους μη κυβερνητικών οργανώσεων που
επεξεργάζονται πρωτογενείς πληροφορίες που συλλέγουν από τους επίσημους
ιστότοπους, διατίθεται μεγάλος όγκος στοιχείων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη ή/και σημείο αφετηρίας για τη διεξαγωγή επιστημονικής ή
δημοσιογραφικής έρευνας πάνω στο ρόλο των ομάδων συμφερόντων και των
υπολοίπων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Ο παρόν οδηγός στοχεύει να παρέχει σε ερευνητές, φοιτητές, δημοσιογράφους και ενεργούς ή/και ενδιαφερόμενους πολίτες μια βασική «εργαλειοθήκη» για το που μπορούν να συλλέξουν στοιχεία για:

  • συγκεκριμένα νομοθετήματα, συγκεκριμένες δημόσιες πολιτικές ή ολόκληρους τομείς δράσης της ΕΕ
  • συγκεκριμένες οργανώσεις, οικονομικούς κλάδους ή άλλου είδους ομαδοποιήσεις συμφερόντων
  • συγκεκριμένους θεσμούς, ανεξάρτητες αρχές, διευθύνσεις και υποδιευθύνσεις
  • συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα ή υψηλόβαθμους δημοσίους υπαλλήλους

O οδηγός ξεκινάει από τα εργαλεία παρακολούθησης των διαδοχικών βημάτων του νομοθετικού κύκλου της ΕΕ που περιλαμβάνουν και την συμμετοχή και εμπλοκή των ομάδων συμφερόντων και των υπολοίπων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και καταλήγει στις πηγές πληροφόρησης για τις ίδιες της ομάδες συμφερόντων και τις σχέσεις του με τους θεσμούς της ΕΕ.